DEFINICJE

Administrator danych – przedsiębiorca Łukasz Brzyski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ Łukasz Brzyski Trustart”, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 30-383 Kraków, ul. Wandejska 9, NIP 6782864550 REGON 386775495, Adres poczty elektronicznej: contact@lukaszbrzyski.com, będący jednocześnie Administratorem serwisu internetowego „Lukasz Brzyski – Strategy consultant supporting your digital transformation”.

RODO – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019, poz. 1781 ze zm.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Serwis Internetowy – witryna internetowa znajdująca się pod adresem https://new.lukaszbrzyski.com, za pośrednictwem której Administrator oferuje świadczenie usług na rzecz Klientów pod nazwą „Lukasz Brzyski – Strategy consultant supporting your digital transformation”.

Klient – każdy Klient korzystający z Serwisu Internetowego (osoby fizyczne, osoby prawne i podmioty nie posiadające osobowości prawnej, niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej).

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne oraz wszystkie inne usługi (nie na odległość), świadczone przez Administratora danych w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Newsletter – nieodpłatnie świadczona elektroniczna Usługa dystrybucyjna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Administratora, cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego w szczególności: informacje o produktach, szkoleniach, nowościach w branży marketingu i prowadzenia biznesu, porady marketingowo-sprzedażowe i biznesowe, zaproszenia do eventów (zwanego dalej „Newsletterem”), świadczona na zasadach opisanych w Regulaminie usługi Newsletter, dostępnym pod adresem https://new.lukaszbrzyski.com/pl/regulamin-newsletter.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Administratora i serwisu internetowego „Lukasz Brzyski – Strategy consultant supporting your digital transformation”, zwanego dalej „Serwis Internetowy”.
 2. Administratorem Serwisu Internetowego jest przedsiębiorca Łukasz Brzyski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Łukasz Brzyski Trustart”, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 30-383 Kraków, ul. Wandejska 9, NIP 6782864550 REGON 386775495, Adres poczty elektronicznej: contact@lukaszbrzyski.com, będący jednocześnie Administratorem danych osobowych Klientów oraz dostawcą usługi Newsletter, zwany dalej „Administratorem”.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 30 sierpnia 2019r. (Dz.U.2019, poz. 1781 ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), łącznie zwane dalej “RODO” oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 344).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z usług Serwisu Internetowego. Korzystanie z usług Serwisu Internetowego nie może być anonimowe.
 6. Klient ma możliwość anulowania udzielonych zgód na przetwarzanie danych w określonym na stronie Serwisu Internetowego celu, w tym celu wystarczające jest wysłanie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Serwis Internetowy, na adres poczty elektronicznej Administratora. Żądanie Klienta o zaprzestaniu przetwarzania zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Administratora, poprzez zwrotne wysłanie wiadomości e-mail, na adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. W celu korzystania z Serwisu Internetowego Klient powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do internetu. Dostęp do Sklepu Internetowego może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 8. Administrator oświadcza, że Serwis internetowy jest wolny od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierających informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzające rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnym, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 1. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce w związku i w celu przedstawienia oferty Usług, nawiązania współpracy, realizacji Usług, oraz rozliczeń finansowych i bezpieczeństwa w sieci. Podanie danych osobowych jest również niezbędne w celu skorzystania z formularza kontaktowego.
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających z Serwisu Internetowego, imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego, adres pocztowy do korespondencji. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 • złożenia, przyjęcia i realizacji zapytania lub Usługi,
 • statystycznych, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
 • marketingowych poprzez wysyłanie informacji handlowej pocztą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych,
 • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
 • wyrażenia przez Klienta opinii o sposobie realizacji Usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przez roszczeniami, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
 • realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m.in. rachunkowości i księgowości, realizacji praw osób, których dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze,

jak również:

 • administrowania stroną internetową;
 • personalizowania strony internetowej dla Klienta;
 • wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem serwisu internetowego;
 • świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem serwisu internetowego;
 • wysyłania do Klienta wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Klienta;
 • przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
 • wysyłania powiadomień na adres e-mail, o które prosi Klient;
 • wysyłania newslettera na adres e-mail, po uzyskaniu zgody Klienta (Klient ma prawo w każdej chwili poinformować Administratora, że nie chce otrzymywać Newslettera);
 • przesyłania informacji marketingowych dotyczących aktywności starannie wybranych stron trzecich, które zdaniem Administratora mogą Klienta zainteresować, po uzyskaniu uprzedniej zgody Klienta, pocztą (listownie), pocztą elektroniczną (e- mail) lub podobną technologią (Klient ma prawo w każdej chwili poinformować Administratora, że nie chce otrzymywać komunikatów marketingowych);
 • dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o użytkownikach Serwisu Internetowego (jednak bez możliwości zidentyfikowania użytkownika na podstawie tych informacji);
 • zapewnienia bezpieczeństwa stronie internetowej i Serwisowi Internetowemu oraz zapobieganiu oszustwom;
 • weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z Serwisu Internetowego;
 • innych zastosowań, po uzyskaniu zgody Klienta.
 1. Jeśli Klient przekaże Administratorowi dane osobowe do publikacji w Serwisie Internetowym, Administrator może je opublikować i wykorzystać w inny sposób zgodnie z udzieloną mu zgodą
  (licencją). Ustawienia prywatności Klienta mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji informacji przekazanej przez Klienta, w Serwisie Internetowym i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie internetowej. Administrator nie będzie bez wyraźnej zgody Klienta przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.
 2. Serwis Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniach
  w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolne wprowadzenie w formularzach danych osobowych – aczkolwiek niepodanie wskazanych w Serwisie Internetowym danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Klientem lub realizacją Usługi, skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacją Usługi.
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
 • poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego przez operatora hostingu cyber_Folks (https://cyberfolks.pl/).

III. INFORMACJE UMIESZCZONE W FORMULARZU KONTAKTOWYM

 1. Serwis Internetowy zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.
 2. Serwis Internetowy może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu są udostępniane podmiotom trzecim za zgodą Klienta, chyba że udostępnienie danych uprawnionym organom państwowym, bez wyrażonej uprzednio zgody, wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w szczególności w celach: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, przesłania oferty współpracy, udzielania porad marketingowo-sprzedażowych, przesyłania zaproszeń do eventów oraz oferty szkoleń z branż: marketingowej, sprzedażowej i biznesowej.
 5. Dane podane w formularzu kontaktowym mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Serwis Internetowy w tym zakresie współpracuje.

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, BEZPIECZEŃSTWO, OKRES PRZECHOWYWANIA

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku dobrowolnie udzielonej zgody, Administrator może wykonywać wobec Klientów usługi marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. ( tj. Dz.U. 2021r. poz. 576) Prawo Telekomunikacyjne, wykorzystując w tym celu adres e-mail lub/oraz numer telefonu kontaktowego Klienta. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora contact@lukaszbrzyski.com
 5. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
  a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Administrator przestrzega następujących zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Klientów:
 • utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji i urządzeniach, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
 • prowadzi rejestr zbiorów danych zgodnie z wymogami prawa;
 • wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania, w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
 • przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, pisemnego upoważnienia lub umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych;
 • zachowuje poufność otrzymanych danych osobowych.
 1. Czas przetwarzania danych osobowych Klienta (okres retencji danych) jest uzależniony od celu i podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania tych danych, tj.:
 • do czasu wycofania zgody, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody;
 • po ustaniu współpracy, przez okres 3 lat, jeśli dane osobowe zostały podane w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane przez mail/ telefon/ formularz kontaktowy;
 • przez czas trwania negocjacji, korespondencji, zamówienia lub Usługi, do momentu zakończenia realizacji zamówienia lub Usługi oraz okresu wymaganego przepisami prawa, ze względu na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 • w razie nie złożenia zamówienia lub anulowania Usługi bądź po ich wykonaniu, przez okres niezbędny dla celów dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 • do czasu zakończenia realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa (np. w zakresie przechowywania dokumentacji i przedawnienia roszczeń);
 • do momentu ustania interesu prawnego Administratora (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu, w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych.

V. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis Internetowy korzysta z plików cookies.
 2. Zgoda na korzystanie z plików cookie, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki podczas pierwszej wizyty w Serwisie Internetowym, pozwala na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie w Serwisie Internetowym.
 3. Serwis Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania z Serwisu Internetowego. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator lub podmioty z nim współpracujące.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • zapamiętania hasła i danych logowania w przeglądarce internetowej jeśli Klient wyrazi taką zgodę,
 • określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. W ramach Sklep Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi , które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu Internetowego reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
 5. W Serwisie Internetowym używamy Google Analytics i Adwords, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, rejestruje się lub dokonuje zakupów. Ponadto narzędzia wykorzystywane są w celu poprawiania użyteczności, analizowania korzystania oraz administrowania Serwisem Internetowym. Dzięki tym narzędziom Administrator może zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej, oraz personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika oraz kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników;
 6. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 7. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta z Serwisu Internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
 8. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google, Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

VI. LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Klienta podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sewisem Internetowym oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejście do Sklep Internetowego nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Klienta,
 • Informacje o adresie IP.
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

VII. UDOSTĘPNIENIE I POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, na podstawie pisemnych upoważnień lub umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w oparciu o przepisy RODO.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis Internetowy upoważnionym organom, na podstawie zgodnych z prawem żądań i wyłącznie w zakresie wynikającym z żądania.
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywany następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 • dostawcy systemu wyrażania opinii – w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o usługach Serwisu Internetowego, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system wyrażania opinii na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu opiniującego,
 • kurierzy / dostawcy usług pocztowych – w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy zamówionego towaru lub Usługi do domu/firmy lub przesyłką pocztową, Administrator, udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kurierowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu dostawę na zlecenie Administratora – w zakresie niezbędnym do jej zrealizowania,
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie Internetowym na zlecenie Administratora – w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności,
 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych, zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 1. Administrator zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. dane przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej, lub przekazywane za pomocą poczty elektronicznej w przypadku zlokalizowania serwerów operatorów zarządzających tymi usługami poza obszarem EOG mogą być przetwarzane poza nim. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub z wykorzystaniem typowych klauzul umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach i kopii danych.

VIII. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ

 1. Jeśli Klient nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu Internetowego.
 2. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie Internetowym.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności w każdym czasie.
 2. O treści zmian Administrator poinformuje Klienta poprzez umieszczenie komunikatu w Serwisie Internetowym. O zmianie Klient może zostać również poinformowany dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez niego adres e-mail.
 3. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 20 grudnia 2021 r.

Niniejsza wersja Polityka prywatności została opublikowana w dniu 20 grudnia 2021 r.